Skip to content

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 § 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminu wizyt za pośrednictwem strony internetowej:
  www.fizjosensorycznie.nakiedy.pl
 2. Definicje:

a)     Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej Usługodawcy,

b)    Pacjent – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

c)     Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony nieodpłatnie na stronie www.fizjosensorycznie.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją,

d)    Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt, dostępna pod adresem www.fizjosensorycznie.pl.

e)     Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyty drogą elektroniczną,

f)     Usługodawca – Joanna Chomicz-Wlazły     prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą   Fizjosensorycznie Joanna Chomicz-Wlazły,
ul. Wiatraczna 15/142
04-364 Warszawa
NIP 6020082346
adres e-mail do kontaktu: fizjosensorycznie@gmail.com, tel.: 573 141 515.                

 1. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.
 2. Pozostałe usługi, tj. wizyta, odbywają się osobiście w gabinecie, w terminie i miejscu wskazanym przy rezerwacji terminu. Warunki świadczenia pozostałych usług nie są objęte Regulaminem. 
 3. Pacjent dokonujący rezerwacji w systemie wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fizjosensorycznie Joanna Chomicz-Wlazły Wiatraczna 15 / 142 04-364 Warszawa, NIP: 6020082346, fizjosensorycznie@gmail.com do celów prowadzenia dokumentacji medycznej. 

 


 

§ 2. Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty

 1. Rezerwacja terminu wizyty odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej: www.fizjosensorycznie.nakiedy.pl.
 2. Pacjent rezerwujący wizytę zobowiązany jest:

1.     uzupełnić formularz o wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. 

2.     Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.

 

§ 3. Reklamacje

 1. Pacjent ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

 

§ 4. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty

 1. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Usługodawcy podany w Regulaminie. 
  Odwołanie wizyty jest możliwe do godziny 16:00 dnia poprzedzającego wizytę. W przypadku odwołania wizyty w późniejszym czasie zostanie pobrana opłata za wybraną usługę.
 2. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty.
 4. Brak potwierdzenia wizyty do godziny 16:00 dnia poprzedzającego wizytę jest jednoznaczny z jej odwołaniem.

 

§ 5. Wymagania techniczne

 

 1. Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji wizyty możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:
  1. korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,
  2. korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux/Ubuntu,
  3. minimalne wymagania sprzętowe:

1.     Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),

2.     512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych,

3.     minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek,

4.     stałe połączenie do sieci Internet.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Pacjentem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2021r.